• Gratis verzending vanaf €75,-
  • Drukte bij PostNL mogelijk langere levertijd

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebruiker : R&M Tweewielers
Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf


Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op R&M Tweewielers vof Hoofdweg 35 9422 AH Smilde
2.2 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen R&M Tweewielers vof en aan de consument
waarop R&M Tweewielers vof deze voorwaarden van toepassing heeft veklaard,voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met R&M Tweewielers vof voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.4 R&M Tweewielers vof heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf.
2.5 Door het plaatsen van een bestelling voor producten gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden


Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de aangeboden producten door de consument door het plaatsen van een
bestelling in de webshop van R&M Tweewielers vof


Artikel 4. Prijzen en prijsverhogingen
4.1 Alle prijzen zijn per stuk en vermeld in Euro (€} valuta.
4.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
4.3 Alle prijzen zijn inclusief btw.
4.4 Indien R&M Tweewielers vof met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is R&M Tweewielers vof
niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
4.5 Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een
schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de
R&M Tweewielers vof rustende verplichting als gevolg van de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 R&M Tweewielers vof blijft voledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan


Artikel 6. Aanbiedingen
6.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in vorm van een webshop aanbieding. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum,of is naar datum bepaalbaar.
6.2 R&M Tweewielers vof is slechts aan aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, door een directe bestelling via de webshop.
De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
6.3 R&M Tweewielers vof kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschapelijk verkeer gangbare
opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van de aanbieding is R&M Tweewielers vof daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming
met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij R&M Tweewielers vof anders aangeeft.
6.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht R&M Tweewielers vof niet tot levering van een deel van de in aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 7. Afbeeldingen
7.1 Productfoto`s die op de webshop staan afgebeeld dienen ter illustratie van het product. Kleuren kunnen enigszins afwijken van het origineel. Tevens kan in sommige gevallen een model
in een iets ander ontwerp toegeleverd worden.
7.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten,afmetingen,kleuren enz. gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot (schade)vergoeding en/of ontbinding zijn.
7.3 Alle product omschrijvingen,prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van typefouten.


Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Indien door R&M Tweewielers vof geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van R&M Tweewielers vof tegen de consument beperkt
tot wat in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
8.2 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van R&M Tweewielers vof beperkt tot herstel of vervanging van de zaak,
dan wel terugbetaling van de koopprijs.
8.3 Onverminderd het bovenstaande is R&M Tweewielers vof niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik van de consument.
8.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van R&M Tweewieers vof of zijn ondergeschikten.


Artikel 9. Garantie
9.1 R&M Tweewielers vof garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij van welke gebreken ook.
9.2 De onder 9.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan
van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan R&M Tweewielers vof.
9.3 De onder 9.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van maximaal 3 maanden na levering, tenzij anders aangegeven.
9.4 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
9.5 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal R&M Tweewielers vof de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is,
na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van R&M Tweewielers vof vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument
zich reeds nu de vervangen zaak aan R&M Tweewielers vof te retourneren en de eigendom daarover aan R&M Tweewielers vof te verschaffen.
9.6 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, veroorzaakt door (aanrij-) schade of soortelijke oorzaken, of slijtage
door het gebruik,of wanneer zonder schriftelijke toestemming van R&M Tweewielers vof, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze
hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
9.7 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met het geen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is R&M Tweewielers vof
niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
9.8 Bij een defect binnen de garantie periode van het product, zijn alle verzend/transport kosten voor reparatie of vervanging van het aangeboden product voor de koper (eigenaar van het product),
tenzij anders overeengekomen.
9.9 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden
en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van wat aan de consument is verkocht en geleverd.


Artikel 10. Overmacht
10.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop R&M Tweewielers vof geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor R&M Tweewieleres vof niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstaking in het bedrijf van R&M Tweewielers vof worden daaronder begrepen
10.3 R&M Tweewieleres vof heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat R&M Tweewielers vof zijn verbintenis had moeten nakomen.
10.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
10.5 Voor zoveel R&M Tweewielers vof ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen,en aan het nagekomen
respectivelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is R&M Tweewielers vof gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren.
De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.


Artikel 11. Betaling
11.1 Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van vooruitbetaling (ideal)(Bancontact) of (bankoverboeking), op een door R&M Tweewielers vof aan te geven rekeningnummer en valuta.
11.2 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
11.3 In geval van faillissement, surseance of curatele zijn de vorderingen van R&M Tweewielers vof en de verplichtingen van de consument tegen R&M Tweewielers vof onmiddelijk opeisbaar.
11.4 R&M Tweewielers vof heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering
van de hoofdsom en de lopende rente. R&M Tweewielers vof kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.R&M Tweewielers vof
kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
11.5 Door R&M Tweewielers vof in behandeling genomen bestellingen en/of garantieaanspraken geven de consument niet het recht tot betalinguitstel of gedeeltelijke betaling.


Artikel 12. Wanprestatie en ontbinding
21.1 R&M Tweewielers vof is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden wanneer:
1 De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2 Na het sluiten van de overeenkomst R&M Tweewielers vof ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen.In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument
slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
3 De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
12.2 Voorts is R&M Tweewielers vof bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer
kan worden gevergd dan wel indien zich aan de andere kant omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van R&M Tweewielers vof op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien R&M Tweewielers vof de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12.4 R&M Tweewielers vof behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 13. Levering
13.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering binnen Nederland franco huis vanaf een netto orderbedrag vanaf €75,- orders tot €75,- worden belast met €7,50 aan verzendkosten.
Levering aan Belgie geschied franco huis vanaf een netto orderbedrag vanaf € 75,- orders tot € 75,- worden belast met € 15,- aan verzendkosten.
13.2 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
13.3 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,noodzakelijk voor de levering,zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat R&M Tweewielers vof
hem heeft gewaarschuwd. De consument zal in dat geval alle aanvullend kosten verschuldigd zijn.
13.4 R&M Tweewielers vof kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de consument hiervan op de hoogte gesteld worden.
13.5 Indien R&M Tweewielers vof gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan R&M Tweewielers vof ter beschikking heeft gesteld.
13.6 Indien R&M Tweewielers vof een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken
overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument R&M Tweewielers vof schriftelijk in gebreke te stellen


Artikel 14. Risico-overgang
14.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de machtvan de consument
of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 15. Verzendkosten
15.1 R&M Tweewielers vof berekent binnen Nederland de volgende verzendkosten: € 7,50 voor pakketten met een orderwaarde tot € 75,-, Bestellingen met een netto orderbedrag vanaf € 75,- worden franco huis geleverd, ongeacht de grootte van het pakket.
R&M Tweewielers vof berekent voor Belgie de volgende verzendkosten € 15,- voor pakketten met een orderwaarde tot € 75,- ,Bestellingen met een netto orderbedrag vanaf € 75,- worden franco huis geleverd, ongeacht de grootte van het pakket.
15.2 R&M Tweewielers vof heeft het recht om verzendkosten te berekenen, te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf.
 

Artikel 16. Onderzoek, reclames
16.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen
met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
16.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan R&M Tweewielers vof te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
16.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan R&M Tweewielers vof met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is
R&M Tweewielers vof gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie, verzendkosten in rekening te brengen.
16.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande schriftelijke toestemming van
R&M Tweewielers vof en op de wijze zoals door R&M Tweewielers vof aangegeven.
 
 
Artikel 17. Incassokosten
17.1 Indien de consument het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en R&M Tweewielers vof tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de consument gehouden aan R&M Tweewielers vof
te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van €200, - per factuur.
17.2 Indien R&M Tweewielers vof aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
17.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.
17.4 De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 
 
Artikel 18. Retouren
18.1 De consument kan uitsluitend na overleg met R&M Tweewielers vof goederen terugzenden.
18.2 Bij een zending dient de productverpakking (pakket) te worden voorzien van een kopiefactuur een duidelijke omschrijving van het defecte/klacht van het product. Zonder deze gegevens zal R&M Tweewielers vof de aanvraag niet in behandeling nemen.
18.3 R&M Tweewielers vof is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies van goederen tijdens een retourzending, het is wenselijk dat alle documentatie wordt gedupliceerd alvorens het defecte product(en) naar R&M Tweewielers vof te versturen.
18.4 De consument is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar R&M Tweewielers vof.
18.5 De verzendkosten van de omruiling of gerepareerde product(en) zijn voor rekening van de consument.
 
 
Artikel 19. Bestelling annuleren
19.1 Het annuleren van een bestelling is mogelijk binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling.
19.2 Indien de leveringsperiode drie weken (21 dagen) overschrijdt krijgt de consument de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren, tenzij anders overeengekomen (hetzij telefonisch hetzij per E-mail).
19.3 Indien een zending niet in ontvangst wordt genomen of niet wordt afgehaald bij het postkantoor, is de consument een direct opeisbare vergoeding verschuldigd. Namelijk de door ons gemaakte dubbele verzendkosten van € 15.-inclusief BTW.
 
 
Artikel 20. Vrijwaringen
20.1 De consument vrijwaart R&M Tweewielers vof voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
20.2 Indien de consument aan R&M Tweewielers vof informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 
 
Artikel 21. Intellectuele eigendom en auteursrechten
21.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt R&M Tweewielers vof zich de rechten en bevoegdheden voor die R&M Tweewielers vof toekomen op grond van de Auteurswet.
21.2 Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
21.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door de R&M Tweewielers vof tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van R&M Tweewielers vof,
ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
21.4 Alle door R&M Tweewielers vof eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder
voorafgaande toestemming van R&M Tweewielers vof worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
21.5 R&M Tweewielers vof behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  

Artikel 22. Geschillen
22.1 De rechter in de vestigingsplaats van R&M Tweewielers vof is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft R&M Tweewielers vof het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
22.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 23. Toepasselijk recht
23.1 Op elke overeenkomst tussen R&M Tweewielers vof en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
23.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

!!! WAARSCHUWING!!!

Ons assortiment bevat onderdelen van MOTOR/BROMFIETS zowel voor op de openbare weg
als voor CROSS/RACE doeleinden, welke dus niet voor gebruik op de openbare weg toegestaan zijn.
Indien u ze wilt gebruiken informeer dan eerst bij de desbetreffende instanties

Klik hier voor de Algemene voorwaarden Klarna